Usluge na domaćem tržištu:

 • Interkonekcija
 • Pristup izdvojenoj lokalnoj petlji
 • Direktan pristup internetu - veleprodaja
 • Veleprodaja iznajmljenih linija


Interkonekcija

Interkonekcija sa fiksnom mrežom Mtela

Referentna ponuda za interkonekciju sa fiksnom mrežom Mtela (RIP dokument) definiše uslove i procedure, pod kojima licencirani operatori u Bosni i Hercegovini mogu ostvariti interkonekciju sa fiksnom mrežom Mtela i pristupiti uslugama interkonekcije Mtela.

U skladu sa Analizom tržišta poziva koji završavaju u individualnim fiksnim mrežama - veleprodajni nivo (Analiza Tržišta 3) , izvršili smo izmjene i dopune Referentne ponude za interkonekciju sa fiksnom mrežom Mtela (RIP dokument). S tim u vezi, implementirane su izmjene, a odnose se na cijene usluge terminiranja nacionalnih poziva u fiksnu mrežu Mtela, kao i na instrumente osiguranja plaćanja.

Novi RIP dokument je na snazi od 15.12.2017.godine i možete ga pogledati ovde.

Interkonekcija i pristup MVNO-a mobilnoj mreži Mtela

Referentna ponuda za interkonekciju i pristup mobilnog virtuelnog mrežnog operatora mobilnoj mreži Mtela (RIPmvno dokument) reguliše sadržaj i uslove pružanja usluge interkonekcije i pristupa mobilnoj mreži koje Mtel nudi mobilnim virtuelnim mrežnim operatorima, kojima je Regulatorna agencija za komunikacije BiH izdala dozvolu za rad.
RIPmvno dokument važi od 10.10.2013. godine, i možete ga pogledati ovde.

Interkonekcija sa mobilnom mrežom Mtela

Referentna ponuda za interkonekciju sa mobilnom mrežom Mtela (RIPmob dokument) definiše sadržaj i uslove pružanja usluge direktne interkonekcije i pristupa mobilnoj mreži koje Mtel nudi Operatoru – nosiocu jedne od sljedećih dozvola koje je izdala Regulatorna agencija za komunikacije:

 • Dozvola za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga
 • Dozvola za javnog operatora fiksne telefonije
 • Dozvola za pružanje GSM usluga
 • Dozvola za pružanje mobilnih usluga na univerzalnim mobilnim telekomunikacionim sistemima
 • Dozvola za rad mobilnog virtuelnog mrežnog operatora

RIPmob dokument je na snazi od 15.12.2017.godine i možete ga pogledati ovde.

Pristup izdvojenoj lokalnoj petlji

Referentnom ponudom za pristup izdvojenoj lokalnoj petlji regulišu se sadržaj i uslovi pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji koji Mtel nudi nosiocu Dozvole za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga i/ili Dozvole za pružanje internet usluga izdate od strane Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.
RUO dokument koji važi od 1.12.2012. godine možete pogledati ovde.

Direktan pristup internetu - veleprodaja

Usluga direktnog pristupa Internetu – veleprodaja obezbjeđuje korisniku link za pristup Internetu sa pristupnim brzinama od 10 Mbs i većim, minimalno 4 javne IP adresa, DNS hosting domena sa/bez registracije Internet domena i tehničku podršku tipa 24/7. U zavisnosti od opravdanih potreba korisnika i tehničkih mogućnosti Mtela korisniku se može dodijeliti i dodatni opseg javnih IP adresa.
Usluga je namijenjena licenciranim pružaocima Internet usluga koji imaju potrebu za stalnim, kvalitetnim prisustvom na Internetu koristeći brz, simetričan i siguran pristup.

Veleprodaja iznajmljenih linija

Referentna ponuda za veleprodaju iznajmljenih linija reguliše sadržaj i uslove pružanja usluge veleprodaje iznajmljenih linija koje Mtel nudi nosiocima Dozvole za javnog mrežnog operatora i/ili Dozvole za pružanje internet usluga izdate od strane Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. U smislu ove Ponude, pod veleprodajom iznajmljenih linija podrazumijeva se usluga iznajmljivanja linija Operatoru korisniku koji ih koristi za pružanje telekomunikacionih usluga krajnjim korisnicima ili drugim operatorima.

Veleprodaja iznajmljenih linija koju pruža Mtel obuhvata slijedeće usluge:

 1. Usluga veleprodaje iznajmljenih linija tačka-tačka (engl. end-to-end)
 2. Usluga veleprodaje parcijalnih iznajmljenih linija (engl. Partial Private Circuit - PPC).

Ova Referentna ponuda važi od 1.5.2011.godine i možete je pogledati ovde.

Ažuriranu Referentnu ponudu za veleprodaju iznajmljenih, linija koja važi od 01.08.2012.godine, možete pogledati ovde.

Služba za veleprodaju na domaćem tržištu
Vuka Karadžića 2
78000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 490 090
Fax: +387 51 217 995
Email: domaci.operatori@mtel.ba